Privacy

verklaring

Waarom deze privacyverklaring?
Als je bij By Annemieke wilt komen sporten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van de apps waarmee wij werken of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Annemieke willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat By Annemieke uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Annemieke.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?
By Annemieke verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze leden
Wij verwerken in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Bij gebruik van de diensten van By Annemieke worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
lidnummer, tagnummer, bezoekregistratie aan de studio, afgenomen diensten, informatie die je eventueel aan ons hebt opgegeven, of de afgenomen diensten zijn betaald (financiële status), gegevens die je hebt ingevuld in de apps waarmee wij werken zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over workouts en gegevens over gekozen voeding.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door By Annemieke verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening
By Annemieke verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het registreren van je tag waardoor je toegang krijgt tot de trainingsstudio, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen.
Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de voedingsapp waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw persoonlijke doelstelling.

Informeren
By Annemieke verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over de diensten die wij aanbieden. Ook ontvang je informatie c.q. bevestigingen van afspraken of gegevens waar je van op de hoogte moet zijn om de dienst(en) probleemloos af te kunnen nemen.


Contact met lid
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van By Annemieke later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

Wettelijke verplichting
By Annemieke kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?
By Annemieke zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van By Annemieke zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je lid bent van By Annemieke, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maakt By Annemieke bij verwerking van jouw gegevens gebruik van
diensten van derden?

By Annemieke maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft verleend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incasso, webanalyse, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer. Verstrekt By Annemieke gegevens aan derden? By Annemieke verstrekt in beginsel geen gegevens aan derden. By Annemieke kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te

verwerken en/of aan derden te verstrekken.
Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun jij invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien By Annemieke de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht By Annemieke die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van By Annemieke of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar: info@byannemieke.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

By Annemieke
Pompmolenlaan 26
3447 GK Woerden
Nederland

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij By Annemieke opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van By Annemieke kun je contact opnemen met: info@byannemieke.nl